Villkor

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Identitet för van den Berg Holding B.V.
Artikel 3 - Tillämpning
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 - Skyldigheter för van den Berg Holding B.V. vid återkallelse
Artikel 10 - Uteslutningsrätt till ångerrätt
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Efterlevnad och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - Betalning
Artikel 15 – Klagomålsförfarande

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av van den Berg Holding B.V. levererade eller av tredje part på basis av av ett avtal mellan den tredje parten och Van den Berg Holding B.V.

Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, affär, hantverk eller yrke;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

Hållbar databärare: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som framtida konsultation eller användning under en period som är skräddarsydd för det syfte informationen är avsedd för. , och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal mellan van den Berg Holding B.V. och konsumenten ingås inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distans används exklusivt eller gemensamt. kommunikation fram till och med avtalets ingående. ;

Ångerblankett modell: Ångerformuläret eller annat tydligt formulerat meddelande kan fyllas i elektroniskt och skickas via vår webbplats www.minicar-parts.nl. Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet av din återkallelse på en hållbar databärare (t.ex. via e-post). Modellformuläret behöver inte göras tillgängligt om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare behöver mötas i samma rum samtidigt.

Artikel 2 - Identitet för van den Berg Holding B.V.

Företagarens namn: van den Berg Holding B.V.

Handlar under namnet: Minicar-Parts

Adress:

Drs. W. van Royenstraat 21
3871 AN Hoevelaken
Nederländerna

Företags- och besöksadress:

Oosterinslag 1
3871 AL Hoevelaken
Nederländerna

Tillgänglighet kundservice: måndag till fredag 09.00 till 16.30

E-post: helpdesk@minicar-parts.nl
Handelskammarens nummer: 08015219
Momsregistreringsnummer: NL001210609B01

Artikel 3 - Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från van den Berg Holding B.V. och för alla distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt ska van den Berg Holding B.V. innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren hos van den Berg Holding B.V. kan granskas och att de så snart som möjligt skickas kostnadsfritt till konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras på ett enkelt sätt. sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.

För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga bestämmelse vid motstridiga villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om Van den Berg Holding B.V. använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara fel eller fel i erbjudandet binder den Berg Holding B.V. ej.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och uppfyllandet av tillhörande villkor.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, Van den Berg Holding B.V. omedelbart elektroniskt mottagandet av godkännandet av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har mottagits av van den Berg Holding B.V. har bekräftats kan konsumenten lösa avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt vidtar Van den Berg Holding B.V. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt vidtar Van den Berg Holding B.V. lämpliga säkerhetsåtgärder.

van den Berg Holding B.V. kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om van den Berg Holding B.V. utifrån denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran med skäl eller att förena särskilda villkor för utförandet.

van den Berg Holding B.V. kommer att skicka följande information till konsumenten senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll, skriftligt eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar data bärare:

besöksadressen till kontoret för van den Berg Holding B.V. dit konsumenter kan gå med klagomål

under vilka villkor och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutningen av ångerrätten

informationen om garantier och befintlig service efter försäljning

priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll. I förekommande fall:

- kostnaderna för leverans och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet

- kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid

- om konsumenten har ångerrätt, returformuläret för ångerrätt. (finns på hemsidan)

Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

Konsumenten kan lösa ett avtal avseende köp av en vara under en betänketid på 14 dagar utan att ange skäl. Minicar-Parts kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl.

Den betänketid som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:

- om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av honom utsedd tredje part, har tagit emot den sista produkten. Minicar-Parts kan, förutsatt att det tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

- om leveransen av en vara består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han utsett, har tagit emot den sista försändelsen eller delen

- vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i butik.

Konsumenten ansvarar endast för värdeminskning på varan som är ett resultat av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.

Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om Van den Berg Holding B.V. inte har lämnat honom all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska denne meddela Van den Berg Holding B.V. inom ångerfristen genom retursedeln för ångerrätt eller på annat entydigt sätt. Följande kontaktuppgifter gäller för detta.

Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) van den Berg Holding B.V. Detta är inte nödvändigt om van den Berg Holding B.V. har erbjudit sig att hämta varan själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan betänketiden har löpt ut.

Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med instruktionerna från van den Berg Holding B.V. tillhandahållit rimliga och tydliga instruktioner.

Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger på konsumenten.

Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om Van den Berg Holding B.V. inte har anmält att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om van den Berg Holding B.V. anger att stå för kostnaderna själv, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retur.

Konsumenten ska inte stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:

- han har inte uttryckligen samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen före dess leverans

- han har inte erkänt att han förlorat sin ångerrätt när han lämnat sitt samtycke

- van den Berg Holding B.V. har inte bekräftat detta konsumentuttalande

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

Artikel 9 - Skyldigheter för van den Berg Holding B.V. vid återkallelse

Om Van den Berg Holding B.V. gör meddelandet om ångerrätt från konsumenten möjligt elektroniskt, kommer denne omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.

van den Berg Holding B.V. ersätter alla betalningar gjorda av konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader av van den Berg Holding B.V. som debiterats för den returnerade produkten, omedelbart men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om återkallelsen. Detta innebär att hela beställningen kommer att returneras. Om inte van den Berg Holding B.V. erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har mottagit varan eller tills konsumenten visar att han har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

van den Berg Holding B.V. använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen, ersätter Van den Berg Holding B.V. inte merkostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Uteslutningsrätt till ångerrätt

van den Berg Holding B.V. kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om Van den Berg Holding B.V. tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före avtalets ingående:

Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som van den Berg Holding B.V. inte har något inflytande på och som kan inträffa inom ångerfristen.

Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster säljs av van den Berg Holding B.V. erbjuds konsumenten som personligen är närvarande eller som ges möjlighet att närvara vid auktionen personligen, enligt auktionsförrättarens ledning och där den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.

Serviceavtal, efter att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om:

- utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och

- konsumenten har förklarat att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart Van den Berg Holding B.V. har fullgjort avtalet fullt ut;

Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrningstjänster och catering;

Avtal om fritidsaktiviteter, om det i avtalet föreskrivs en viss tidpunkt eller period för dess genomförande

Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person;

Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;

Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;

Produkter som oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans till sin natur;

Produkter som är sprayade i färg van den Berg Holding B.V. returneras inte om inte annat överenskommits med van den Berg Holding B.V.

Produkter som har specialbeställts för konsumenten, returnerar inte van den Berg Holding B.V. Om inte annat avtalats med van den Berg Holding B.V. eller om konsumenten inte uppgetts att produkten är en specialbeställd produkt.

Artikel 11 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

Utan hinder av föregående stycke, van den Berg Holding B.V.-produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och där van den Berg Holding B.V. inte påverkar, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om Van den Berg Holding B.V. har föreskrivit detta och:

- dessa är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller

- konsumenten har befogenhet att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster visas både exklusive och inklusive moms.

Artikel 12 - Efterlevnad av avtalet och extra garanti

van den Berg Holding B.V. garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid datumet för avtalets ingående och/ eller statliga föreskrifter. Om överenskommet ser van den Berg Holding B.V. även till att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En ytterligare garanti från van den Berg Holding B.V., dess leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan ha mot van den Berg Holding B.V. enligt avtalet. kan göra gällande om van den Berg Holding B.V. har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet.

Med tilläggsgaranti avses varje åtagande från van den Berg Holding B.V., dess leverantör, importör eller tillverkare, i vilket konsumenten ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad som krävs enligt lag för det fall han har underlåtit att uppfylla sina krav. del. av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och utförande

van den Berg Holding B.V. kommer att iaktta största möjliga noggrannhet vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

Leveransorten är den adress som konsumenten har uppgett till van den Berg Holding B.V. har meddelat.

Med iakttagande av vad som härom anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor accepterade van den Berg Holding B.V. beställningar på vardagar före kl. 16.30 påföljande vardag, om inte annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis kan utföras, meddelas konsumenten så snart som möjligt efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet.

Efter upplösning i enlighet med föregående stycke återbetalar van den Berg Holding B.V. utan dröjsmål det belopp som konsumenten betalat.

Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger van den Berg Holding B.V. fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd och till van den Berg Holding B.V. meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Betalning

Vid leverans med förskottsbetalning behandlas den Berg Holding B.V. beställningen dagen efter att van den Berg Holding B.V. har mottagit hela beställningsbeloppet.

Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnats eller angetts till van den Berg Holding B.V.

Om konsumenten inte fullgör sin(a) betalningsskyldighet(er) i tid, kommer denna att hävas efter att han har underrättats av van den Berg Holding B.V. har underrättats om den sena betalningen och van den Berg Holding B.V. har beviljat konsumenten en frist på 14 dagar för att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser, efter att betalning inte skett inom denna 14-dagarsperiod, utgår lagstadgad ränta på det kvarstående beloppet och Van den Berg Holding B.V. berättigad att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa € 2 500 och 5 % på nästa € 5 000 med ett minimum av € 40, =. van den Berg Holding B.V. kan avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 15 – Klagomålsförfarande

van den Berg Holding B.V. är tillgänglig från måndag till fredag för att hantera klagomål.

van den Berg Holding B.V. försöker alltid lösa klagomålet på bästa sätt och så snabbt som möjligt.

Konsumenten måste informera Van den Berg Holding B.V. om att ge minst 4 veckor på sig att lösa reklamationen i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.